โดย ธันวา ธีระกาญจน์

<aside> 🖥️ SWU Math Class เป็น $\LaTeX$ template สำหรับรูปเล่มรายงานวิชาสัมมนาและวิชาโครงงาน สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสาขาวิชาสถิติ (MA491, MA493, ST472, ST474) ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SWU Math Class เกิดขึ้นเนื่องจาก อ.ดร.วิศรุต โพธิ์อ้น เสนอแนวคิดกับผู้เขียนว่าเราควรจะมี $\LaTeX$ template เล่มรายงานสัมมนาและโครงงาน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่นิสิตสามารถนำไปใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมมาก ผู้เขียนจึงตั้งใจพัฒนา SWU Math Class ขึ้นมา เป้าหมายคือให้ผู้ใช้สามารถนำไปใช้ได้ง่ายที่สุด นิสิตจะได้ให้ความสนใจกับเนื้อหาเต็มที่ ไม่ต้องกังวลกับการจัดรูปแบบเอกสาร

</aside>

ดาวน์โหลด SWU Math Class


<aside> 🚨 ผู้เขียนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำหนด template ของรายวิชาข้างต้น ผู้เขียนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจใช้หรือไม่ใช้ template นี้ ชุดโปรแกรมนี้แจกจ่ายให้ใช้ “ตามสภาพ” (as is) ผู้เขียนไม่รับประกันและไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานชุดโปรแกรมนี้

</aside>

เวอร์ชันล่าสุด

Version 1.04 อัปเดตเมื่อ Jan 8, 2022

ติดตาม project นี้บน Github เพื่อรับการแจ้งเตือนการอัปเดต

สำหรับการใช้งานบนคอมพิวเตอร์

⬇️ ดาวน์โหด SWU Math Class เวอร์ชันล่าสุดได้ที่นี่

สำหรับการใช้งานบน Overleaf

กดลิงค์ข้างล่างนี้เพื่อสร้าง project ใหม่บน Overleaf

ส่วนประกอบของแพ็คเกจ

คู่มือการใช้ SWU Math Class


<aside> 💡 กรุณาอ่านคู่มือก่อนเริ่มใช้ SWU Math Class

</aside>

การเริ่มต้นใช้งาน